פרטים ליצירת קשר עם משרד עורכי הדין מיכאל גנון ושות':

מיכאל גנון, עורך דין

יצירת קשר:

כתובת המשרד: רח' בן גוריון 33 (בית אלבה), הרצליה

ת.ד. 3082 הרצליה 4613002

טל': 0773007488 ; נייד: 0526883027 ; פקס: 153773007489

*
דוא"ל: Advganon@gmail.com

"שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול" , תלמוד בבלי, שבת לב (א)

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה":

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה"

חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התשן-1990

חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התשן-1990


הגדרות [תיקונים:התשנ"ב, התשנ"ו (מס' 2), התשס"ג]

1. בחוק זה -

(1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה);

(2) "דירת מגורים" - דירה בישראל, או באזור כהגדרתו בסעיף 3א לפקודת מס הכנסה, או חלק מדירה כאמור המיועדת לשמש, לפי טיבה למגורים, למעט דירה הרשומה או שיש לרשמה בפנקסים שחייבים לנהל לגבי הכנסת המשכיר מעסק;

(3) "דמי שכירות" - דמי שכירות מהשכרת דירת מגורים אחת או יותר המשמשת למגורים לשוכר שהוא יחיד או לשוכר שהוא חבר-בני-אדם שקבע לעניין זה נציב מס הכנסה בהודעה שפורסמה ברשומות, לאחר שנחה דעתו כי עיקר פעילותו היא למטרות מתן דיור לזכאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, לקליטת עליה, לבריאות או לסעד, והוא שוכר את הדירה כדי להשכירה למטרה כאמור ליחיד שאינו עובד באותו חבר-בני-אדם, ובלבד שהפעילות האמורה של החבר אינה למטרת ריווח.
פטור [תיקונים: התשנ"ו (מס' 2), התשס"ז]

2. (א) יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה של דמי שכירות, יהא פטור ממס על הכנסה זו, ובלבד שלא הייתה לו הכנסה מהשכרת דירות מגורים בסכום כולל העולה על 4,200 שקלים חדשים (להלן - התקרה) בשל חודש השכרה כלשהו בשנת המס; לענין סעיף זה יראו כהכנסת היחיד גם הכנסה של דמי שכירות של בן זוגו המתגורר עמו או של ילדו שעד גיל שמונה עשרה.

(ב) יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה מהשכרת דירות מגורים, העולה על התקרה, יהיה פטור ממס על הכנסה של דמי שכירות עד גובה התקרה המתואמת.

(ג) לעניין סעיף זה, "התקרה המתואמת" - התקרה לאחר שהופחת ממנה הסכום שבו עולה ההכנסה מהשכרת דירות מגורים על התקרה.


תנאי לפטור

3. הפטור לפי סעיף 2 יחול רק אם בידי המשכיר מסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי הדירה משמשת לו למגורים בלבד.


תיאום (תיקון התשס"א)

4. הסכום הקבוע בסעיף 2, כפי שהוא ביום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001), יראו אותו כאילו היה סכום כמשמעותו בסעיף 120ב לפקודה.


סייג לתחולה

5. מי שקיבל הטבה לפי חוק זה לא יחולו לגביו תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ"ט-1989.


ביצוע

6. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.
7. הוראות חוק זה יחולו לגבי הכנסה מדמי שכירות, שנתקבלה לאחר קבלת חוק זה בכנסת, בשל התקופה שתחילתה ביום ח' בתמוז התש"ן (1 ביולי 1990).

אין תגובות:

פרסום תגובה