פרטים ליצירת קשר עם משרד עורכי הדין מיכאל גנון ושות':

מיכאל גנון, עורך דין

יצירת קשר:

כתובת המשרד: רח' בן גוריון 33 (בית אלבה), הרצליה

ת.ד. 3082 הרצליה 4613002

טל': 0773007488 ; נייד: 0526883027 ; פקס: 153773007489

*
דוא"ל: Advganon@gmail.com

"שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול" , תלמוד בבלי, שבת לב (א)

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה":

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה"

יום חמישי, 18 באוקטובר 2018

ערעור על החלטת המנהל לענייני חשמל, סעיף 7 לחוק החשמל.


בתיק ייצג עו"ד דור אליעז, ממשרדו של עו"ד מיכאל גנון ושות'

לפי סעיף 7 לחוק החשמל, תשי"ד-1954

לפני כבוד השופט רפאל יעקובי
        מהנדס דוד בר עקיבא, חבר
        מהנדס יואב לויטין, חבר
ו"ע 54678-09-17                                                                                             13 בדצמבר 2017שם הלקוח ומספר זהותו נמחקו מחמת פרטיות
ע"י ב"כ עו"ד דור אליעז                                                                              

העורר

                            נגד


המנהל לענייני חשמל
ע"י ב"כ עוה"ד גילה אשכנזי, בת-חן שלזינגר (פ"מ י-ם, אזרחי)

המשיב
חקיקה שאוזכרה:

1.         עניינה של החלטה זו בערר על החלטת המשיב שלא להעניק לעורר רשיון "חשמלאי בודק סוג 2".

2.       ההחלטה שביסוד הערר ניתנה ביום 10.8.17, לאחר שביום 9.8.17 התקיים לעורר ראיון לפני הוועדה המייעצת למשיב (להלן: הוועדה), אשר תועד ויזואלית.

3.         בהחלטה הדוחה את הבקשה למתן רישיון כאמור נכתב כדלקמן:
"הריני להודיעך כי בקשתך שבנדון נדחית, וזאת מהנימוק/ים הבא/ים:
נתוניך המקצועיים, הכשרתך המקצועית וניסיונך, אינם עונים על הדרישות המפורטות בתקנות החשמל (רישיונות)         התשמ"ה-1985.
פירוט:
בתאריך 09 באוגוסט 2017 הופעת בפני הוועדה המייעצת למנהל למתן רישיונות החשמל, במהלכה הפגנת חוסר ידע נדרש בנושאים הבאים: הגנות, הארקות, מפסקים, ושיטות הארקה. מומלץ להשלים ניסיון וידע בתחומים בהם ניכר חוסר הידע. לאחר השלמת הניסיון כאמור, הנך מוזמן להגיש בקשה חוזרת בצירוף מסמכים המעידים על השלמת הניסיון".

4.       העורר טוען בעררו כי ההחלטה האמורה היא "סתמית, אינה מנומקת ואינה מתייחסת באופן מפורט די הצורך לכל אחת ואחת מתשובותיו בבחינה". העורר מוסיף וטוען כי הוועדה לא התייחסה באופן נכון לניסיונו המקצועי.

5.      הצדדים הסכימו כי ההכרעה בערר תבוא על יסוד הבקשה והתשובה ולאחר שוועדת העררים דנן תצפה בהקלטה הוויזואלית של הראיון האמור.

6.         לאחר שקילת המכלול, הגענו למסקנה כי דין הערר להתקבל באופן שייקבע עתה כי העורר זכאי לקבלת רשיון "חשמלאי בודק סוג 2" וכי על המשיב להעניק לו                   רשיון זה.

7.         לתוצאה דלעיל הגענו לנוכח שילובם של אלה:
א.     צודק העורר בטרוניותיו כלפי ההחלטה שניתנה בעניינו. המדובר אכן בהחלטה כוללנית ביותר, אשר אינה נותנת כל פירוט של ממש ואינה מתייחסת כלל לשאלות הספציפיות שבקשר אליהן סבורה הוועדה המייעצת כי המבקש הפגין "חוסר ידע נדרש". במצב דברים זה, ההחלטה אינה עונה על חובת ההנמקה הנדרשת מרשות הדוחה בקשה מנהלית. כך הוא במיוחד כשהדחייה באה בעקבות קיום ראיון שהוא למעשה בחינה מקצועית.

ב.       לוועדת העררים סמכויות רחבות והיקף בקורת נרחב. כך הוא בשל מעמדה המשפטי ובהינתן הרכב חבריה. בקשר לכך מציין בית המשפט העליון בעת האחרונה כי "ועדת העררים היא בית דין מינהלי, כמשמעותו בחוק בתי דין מנהליים, התשנ"ב-1992... ובשל כך תחום ביקורתה על ההחלטה המנהלית רחב". בית המשפט העליון מוסיף ואומר כי "חברי ועדת הערערים הם בעלי הכשרה מקצועית רלוונטית לבחינת הבקשות לרישיון... ועל כן יש להניח כי לוועדת העררים מומחיות בנדון דידן" (בר"ם 4129/17 ארואס נ' מנהל ענייני החשמל; וראו גם ההפניות שם).

ג.        צפייה בראיון המוקלט באספקלריא האמורה מובילה למסקנה כי העורר הפגין ידע ראוי, המספיק לצורך קבלת הרישיון שבו מדובר. רוב רובן של תשובותיו לשאלות שנשאל היו נכונות ולכל היותר היו אי דיוקים קלים במינוחים, אשר מתגובות העורר לאחר שהועמד עליהם ניכר עוד יותר כי ברשותו הידע הנדרש. יש לצין גם כי לא כל השאלות שהופנו אל העורר נוסחו באופן מדויק וחד כל צרכן וכי לעתים יש לייחס לכך את חוסר הדיוק הראשוני בתשובותיו של העורר.

ד.        במה שנוגע לניסיונו המעשי של העורר – הוועדה לא ציינה כי קיים חסר מוגדר בקשר לכך ובוודאי שלא הצביעה על חסר כזה. העורר אכן מצביע על ניסיון רב. בהמשך לכך ובכלל, יש לראות את האמור במכתב ההחלטה בהקשר זה רק כהמלצה לצבור ניסיון נוסף כדי לשפר את הידע ולא מעבר לכך.

8.      בשולי הדברים נעיר כי התיעוד של הריאיון שהוביל להחלטה האמורה הוא בעייתי. המדובר גם בליקויים בהסרטת הראיון וגם בכך שהפרוטוקול הכתוב של הראיון (נספח ג' לתשובת המשיב) אינו ברור כל צרכו. מצב דברים זה אינו ראוי כשעסקינן בראיון שעל פיו נחרץ גורלה של בקשה לרישיון ושאמור לאפשר לוועדת העררים ביקורת על ההחלטה המתקבלת בעקבותיו. מכל מקום, העורר ואחרים דוגמתו אינם אמורים להיפגע מן האופן שבו מתועד הראיון. כמו כן, ראוי שיבוא בעניין זה שיפור משמעותי.

9.         לנוכח כל האמור, השורה התחתונה של החלטה זו היא כי הערר מתקבל בהתאם למצוין בסעיף 6 דלעיל.

512937110.     על המשיב לשלם לעורר סך 5,000 ש"ח, עבור הוצאות הערר ושכ"ט עו"ד גם יחד.
54678313


ניתנה בהעדר הצדדים היום, כ"ה בכסלו תשע"ח, 13 בדצמבר 2017.                           
_______________       __________________       __________________  
5129371רפאל יעקובי, שופט        מהנדס דוד בר עקיבא, חבר       מהנדס יואב לויטין, חבר
54678313
בית משפט המחוזי בירושלים בשבתו כוועדת עררים

בתיק ייצג עו"ד דור אליעז, ממשרדו של עו"ד מיכאל גנון ושות'אין תגובות:

פרסום תגובה