פרטים ליצירת קשר עם משרד עורכי הדין מיכאל גנון ושות':

מיכאל גנון, עורך דין

יצירת קשר:

כתובת המשרד: רח' בן גוריון 33 (בית אלבה), הרצליה

ת.ד. 3082 הרצליה 4613002

טל': 0773007488 ; נייד: 0526883027 ; פקס: 153773007489

*
דוא"ל: Advganon@gmail.com

"שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול" , תלמוד בבלי, שבת לב (א)

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה":

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה"

יום רביעי, 28 באוגוסט 2013

האם יש בפטירת חייב הנמצא בהליכי פשיטת רגל, כדי להפסיק את הליכי פשיטת הרגל ?

עקרונית, פטירת החייב אינה מונעת אפשרות של פתיחה בהליכי פשיטת רגל, כנגד עיזבונו של החייב, ואין בפטירה בכדי להפסיק את הליכי פשיטת הרגל, העומדים ותלויים כנגד החייב, אלא על הנושים לבקש להעתיקם לעיזבון החייב.

לעניין זה, יש לראות את אשר קובעת הפקודה:

פקודת פשיטת הרגל, קובעת בסעיף 202 (א), כי:

"נפטר חייב והיה לנושהו חוב שניתן להסמיך עליו בקשת פשיטת רגל נגד החייב אילו היה בחיים, רשאי הוא להגיש לבית המשפט בקשה לצו שעל פיו ינוהל עזבונו של החייב לפי דיני פשיטת רגל (להלן בסימן זה - צו ניהול)".


וסעיף קטן (ב), קובע כדלקמן:

"נמסרה לנציג החוקי של החייב הודעה על הבקשה, והוכח לבית המשפט קיומו של החוב, ולא ראה אפשרות סבירה שיהיה בעזבון כדי סילוק חובותיו של הנפטר, רשאי הוא ליתן צו ניהול; הובא לפניו טעם שלא ליתן את הצו, רשאי הוא לדחות את הבקשה ורשאי הוא להטיל על המבקש את הוצאות המשיב".

כלומר, עם פטירת החייב, עדיין ממשיכים להתקיים הליכי פשיטת הרגל, ואין הם "נפטרים" יחד עם פטירת החייב, אלא עוברים לעיזבונו של החייב, ועתה עיזבון החייב נכנס בנעליו של החייב פושט הרגל, וזאת בתנאי שהנושים הגישו בקשה לניהול העיזבון לפי דיני פשיטת הרגל, בית המשפט השתכנע שאכן החייב המנוח היה חייב כספים לנושים, וכן שאין אפשרות שנכסי העיזבון יספיקו על מנת לסלק את מלוא חובותיו של החייב הנפטר (תנאים מצטברים).

כאן המקום להעיר כי העיזבון של החייב הינו ישות משפטית, בעלת זכויות וחובות, ומשכך ניתן לפעול כנגד העיזבון, כפי שניתן היה לפעול כנגד החייב, במגבלות המתבקשות, אך הפיכת העיזבון לעיזבון המנוהל בפשיטת רגל, אינה הליך אוטומטי, אלא הדבר נתון לשיקול דעת בית המשפט. 

מבחינת הקושי הראייתי של הנושים, ישנם שני מצבים:
מצב ראשון - פושט הרגל נפטר לאחר שכבר הוכרז כפושט רגל, בדיון שנערך בבית המשפט המחוזי שלו מוקנית הסמכות המקומית - במקרה זה, כבר מונה לפושט הרגל נאמן על נכסיו (נאמן חיצוני או הכונס הרשמי עצמו), כלומר, כבר הוכח עניין חובותיו של החייב המנוח כלפי הנושים, וכן הוכח לכאורה כי לא יהיה בנכסי העיזבון כדי לפרוע את מלוא חובותיו של החייב המנוח, ומכאן שדרכם של הנושים לקבלת צו לניהול העיזבון, פתוחה בפניהם.


מצב שני - פושט הרגל נפטר לאחר פתיחת תיק פשיטת הרגל בכונס הרשמי ובבית המשפט המחוזי, אך טרם הכרזתו כפושט רגל בבית המשפט המחוזי שלו הסמכות המקומית - במקרה זה, מצבם של הנושים פחות טוב, שכן יהא עליהם להוכיח תחילה את קיומו של החוב כלפיהם ואת אי יכולת העיזבון לפרוע את מלוא חובותיו של החייב שנפטר, ורק לאחר מכן, יוכלו לקבל מבית המשפט, צו לניהול העיזבון בהתאם לדיני פשיטת הרגל.


לעניין פטירת החייב, מומלץ למהר ולהגיש את הבקשה לניהול העיזבון, מוקדם ככל האפשר, על מנת למנוע את חלוקת העיזבון, בין היורשים של החייב.